Hướng dẫn cài đặt Ubuntu trên VMWare

Bước 1 – Tạo máy ảo để cài đặt hệ điều hành Khởi động phần mềm VMWare Workstation. Trên màn hình chính của VMWare Workstation, nhấn chuột vào biểu tượng “New Virtual Machine” để bắt đầu tạo một máy ảo. Trong cửa sổ hiện ra, chọn tuỳ chọn “Custom (advanced)” cho loại cấu hình máy […]